Past employees at a potential employer can improve your chances of bagging a job. Here’s how. See newsletter: https://www.linkedin.com/comm/feed/news/5616961?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_notification_digest_01%3BWJp4leFHThmeaHnFCYU47Q%3D%3D&midToken=AQHPw_67LI1B_w&midSig=1gyAcsR9BVHX41&trk=eml-email_notification_digest_01-notification_digest-0-EDITORIAL_BLAZE_INAPP&trkEmail=eml-email_notification_digest_01-notification_digest-0-EDITORIAL_BLAZE_INAPP-null-k21zy5~lrevumc4~hz-null-null&eid=k21zy5-lrevumc4-hz&otpToken=MTMwNzFmZTIxNTI5Y2NjZGJkMjkwZmViNDExZWUyYjc4ZGNlZDU0ODliYWI4NjYyN2JjZjA3Njg0YjVjNWRmYWY3ZDFkNGU5NDVkMGIxODI1Yzk5ZGNjN2E3N2RlYzBmM2QxMDFjMjhhZmEyMzU0MDgzNzIyMDFiLDEsMQ%3D%3D —————- This email was intended for truong kiet (–) Learn why we included this: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/4788?lang=en&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_notification_digest_01%3BWJp4leFHThmeaHnFCYU47Q%3D%3D&midToken=AQHPw_67LI1B_w&midSig=1gyAcsR9BVHX41&trk=eml-email_notification_digest_01-SecurityHelp-0-textfooterglimmer&trkEmail=eml-email_notification_digest_01-SecurityHelp-0-textfooterglimmer-null-k21zy5~lrevumc4~hz-null-null&eid=k21zy5-lrevumc4-hz&otpToken=MTMwNzFmZTIxNTI5Y2NjZGJkMjkwZmViNDExZWUyYjc4ZGNlZDU0ODliYWI4NjYyN2JjZjA3Njg0YjVjNWRmYWY3ZDFkNGU5NDVkMGIxODI1Yzk5ZGNjN2E3N2RlYzBmM2QxMDFjMjhhZmEyMzU0MDgzNzIyMDFiLDEsMQ%3D%3D You are receiving LinkedIn notification emails. Unsubscribe: https://www.linkedin.com/comm/psettings/email-unsubscribe?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_notification_digest_01%3BWJp4leFHThmeaHnFCYU47Q%3D%3D&midToken=AQHPw_67LI1B_w&midSig=1gyAcsR9BVHX41&trk=eml-email_notification_digest_01-unsubscribe-0-textfooterglimmer&trkEmail=eml-email_notification_digest_01-unsubscribe-0-textfooterglimmer-null-k21zy5~lrevumc4~hz-null-null&eid=k21zy5-lrevumc4-hz&loid=AQEYycLq9PPrwQAAAY0NBzTGIHHq4zy5pGlGmJcXU6yEmwFGLRuzNeWYhT_HIBXwj3ZoQk4QsXovXrL-BY2yhd-xcvtwAZ3ODFphA0KT0LwmxVm4Kw Help: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67?lang=en&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_notification_digest_01%3BWJp4leFHThmeaHnFCYU47Q%3D%3D&midToken=AQHPw_67LI1B_w&midSig=1gyAcsR9BVHX41&trk=eml-email_notification_digest_01-help-0-textfooterglimmer&trkEmail=eml-email_notification_digest_01-help-0-textfooterglimmer-null-k21zy5~lrevumc4~hz-null-null&eid=k21zy5-lrevumc4-hz&otpToken=MTMwNzFmZTIxNTI5Y2NjZGJkMjkwZmViNDExZWUyYjc4ZGNlZDU0ODliYWI4NjYyN2JjZjA3Njg0YjVjNWRmYWY3ZDFkNGU5NDVkMGIxODI1Yzk5ZGNjN2E3N2RlYzBmM2QxMDFjMjhhZmEyMzU0MDgzNzIyMDFiLDEsMQ%3D%3D © 2024 LinkedIn Corporation, 1zwnj000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085.LinkedIn and the LinkedIn logo are registered trademarks of LinkedIn.Past employees at a potential employer…

Sure! Here's a Vietnamese song for you:

Buồn trong lòng, chờ đợi mỏi mòn
Ngày qua ngày tôi đứng trước cánh cửa
Công việc mới, hy vọng trong tay
Tìm thấy điều tốt đẹp, cuộc sống thêm tươi mát

Dấu chân hôm nào, bước đi trên đất mới
Kỷ niệm còn đọng lại, trong kí ức chưa phai
Đồng nghiệp cũ, những người đã từng trải qua
Những lúc khó khăn, đã đến bên nhau, gắn kết với nhau

Vui cùng công việc, cùng nhau chăm chỉ lao động
Xây dựng tương lai, để cho mình khác biệt
Dù bao khó khăn trở ngại
Hãy cùng nhau vượt qua, để một ngày mai tươi sáng hơn

Hãy tin tưởng vào bản thân, và những người xung quanh
Luôn giữ đạo đức trong công việc, không lừa dối ai
Tôn trọng nhịp điệu của cuộc sống, ghi dấu đẹp trong lịch sử
Hãy cùng nhau góp sức, để tương lai xanh tươi, đầy hy vọng